Organisatie:

IFKS www.ifks.nl

Skûtsjes:

Avontuur www.skutsje-avontuur.nl
It Abbegeaster Skûtsje www.itabbegeasterskutsje.nl
De Yde www.deyde.nl
Doeke van Martena www.doekevanmartena.nl
Drie Gebroeders www.skutsjedriegebroeders.nl
Driuwpolle http://driuwpolle.weebly.com/
Eelkje II www.eelkje2.nl
Friesland www.skutsjedefriesland.nl
Gerrit de Vries www.skutsjedevries.nl
De Harmonie-Bolsward www.harmonie-bolsward.nl
Hoop en Vertrouwen SH www.skutsjeskippery.nl
Hoop op Welvaart Sn. http://skutsjesn.nl
Jonge Rein www.skutsjejongerein.nl
Lege Wâlden www.legewalden.nl
Lonneke www.skutsje-lonneke.nl
Noarderling www.noarderling.nl
Oude Zeug www.oudezeug.nl
Raerderroek www.skutsjeraerderroek.nl
Singelier www.skutsje-singelier.com
Stad Harlingen www.harlingerskutsje.nl
Striidber www.dryltserskutsje.nl
Sun en Wol www.sunenwol.nl
Twa Famkes www.twafamkes.nl
Ut en Thus www.skutsjeutenthus.nl
De Verandering www.skutsje-de-verandering.nl

Skûtsje info:

Skûtsje.nl www.skutsje.nl
Skûtsjemuseum www.skutsjemuseum.nl
Skûtsje Historie www.skutsjehistorie.nl
Skûtsje.startkabel http://skutsje.startkabel.nl

Uitslagen:

IFKS Omrop Fryslân klik hier
Friese Hoek Race klik hier
Lemmer Ahoy klik hier

Wedstrijden:

Skûtsjesilen Langwar www.skutsjesilenlangwar.nl
Skûtsjesilen Burgum www.skutsjesilenynewalden.nl

Sociale Meda:

Facebook klik hier
Twitter http://twitter.com/swartewief

Foto’s:

Jaap Cuperus http://jaapcuperus.webklik.nl
Sietse de Boer http://www.sietsedeboer.nl/

Diversen:

Tynje.nl www.tynje.nl
Brommerclub SOB www.sobdetynje.com
Racing Team Tynje www.racing4tijnje.nl
Voetbalvereniging Tijnje www.vv-tijnje.nl
Dweilorkest De Boljeiers www.boljeiers.nl